"Doelstelling is om in korte tijd maximale resultaten te behalen."

Jan Blanken
 
 
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte (3)
Geplaatst op: 21-01-2011

In de Capra Concreet van december 2009 is stilgestaan bij de gevolgen van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 20 januari 2009 (het “Schultz-Hoff arrest”) voor het Nederlandse ambtenarenrecht. Wellicht ten overvloede: dit arrest heeft betrekking op de opbouw en opname van verlof tijdens ziekte. Uitgaande van de huidige regelgeving, vindt geen verlofopbouw plaats wanneer een ambtenaar meer dan zes maanden ziek is. Het Hof acht dit in strijd met Europees recht (richtlijn 2003/88/EG, betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd).

Het staat vast dat de rechtspositieregelingen naar aanleiding van deze uitspraak moeten worden aangepast. Dit is tot nu toe echter nog niet gebeurd. Dit werpt de vraag op hoe overheidswerkgevers op dit moment moeten handelen. In de Capra Concreet van oktober 2010 is uiteengezet dat de Minister van Binnenlandse Zaken, bij wijze van tussenoplossing, een circulaire heeft vastgesteld die een werkwijze bevat voor verlof en situaties van langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels heeft ook de VNG een handreiking opgesteld die op verzoek aan leden wordt toegezonden. Hierin worden, vooruitlopend op de aanpassing van de CAR/UWO, aan de hand van een aantal uitgangspunten en voorbeelden suggesties gedaan met betrekking tot de opbouw en opname van verlofuren.

Het is prijzenswaardig dat ook binnen de gemeentelijke sector een oplossing wordt gezocht voor de onduidelijkheid die momenteel bestaat. Bij lezing van de beide stukken is ons opgevallen dat er verschillen zijn tussen de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de oplossingsrichting. Zo wordt in de circulaire van de Minister de opbouw van verlof op grond van het ARAR niet vermeerderd met de aanspraken op grond van de Europese richtlijn en lijkt een uitgangspunt van de handreiking van de VNG te zijn dat de aanspraken op grond van de richtlijn en die op grond van de CAR/UWO wel cumuleren. Hoewel beide rechtspositieregelingen van elkaar verschillen, is het uitgangspunt van de VNG naar onze opvatting discutabel. Daar waar de (uitwerking van de) rechtspositieregeling minder verlofaanspraken toekent dan de richtlijn, prevaleert de richtlijn. Cumulatie (in de zin van èn èn) is naar onze mening dan ook in beginsel niet aan de orde. 

Indien u vragen heeft over een concrete rechtspositionele casus, is Capra Advocaten uiteraard graag bereid om u van een concreet advies te voorzien. 


Jacobien Frederix, Capra Den Haag
Amke de Visser, Capra ‘s-Hertogenbosch

 

 
 
 
 
 
24-09-2013 | Caius asinus est
 
 
 
 
 
 
26-08-2013 | Sectorenmodel
 
 
 
 
 
26-08-2013 | Capra scriptieprijs
 
 
 
 
 
 
 
 
24-06-2013 | Werk, zorg en jeugd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-05-2013 | VWNW-gedoe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-11-2012 | Capra Maastricht
 
 
06-11-2012 | De Capra app!
 
 
 
05-11-2012 | Briefgeheimen …
 
 
 
 
 
 
26-09-2012 | Het COA en de CAO
 
24-09-2012 | Capra scriptieprijs
 
 
24-09-2012 | Capra en kunst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-06-2012 | Flitsontslag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-05-2012 | Capra op twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-09-2011 | Mediation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-03-2011 | Dat is beloofd!
 
 
 
02-03-2011 | Verboden
 
 
 
 
 
 
30-11-2010 | CAO Ambulancezorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-12-2009 | Appels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-04-2009 | Preventie werkt!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-02-2009 | TAR bestaat 25 jaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follow us
Opleidingsinstituut van
Erkende opleidingsinstelling advocatuur
 
Zoeken
 
App store
Android store
 
Twitter